Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích

Thủ thuật
COVAR là loại hàm tương thích tính toán về các đại lượng hiệp phương sai hay trung bình tích của các độ lệch của cặp dữ liệu. Qua bài hướng dẫn này bạn sẽ biết cách để sử dụng hàm COVAR trong Excel để tính toán các đại lượng trên nhằm ứng dụng vào quá trình nghiên cứu.

Hàm COVAR sẽ trả về phương sai và trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu khác nhau. Giá trị hiệp phương sai tính toán được sẽ dược ứng dụng để xác định mối quan hệ giữa hai tập dữ liệu xác định. Hàm này có thể dùng tới trong đánh giá sự liên hệ giữa trình độ giáo dục và thu nhập.

Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích

Hướng dẫn cách dùng hàm COVAR trong Excel - Ví dụ minh họa

Cú pháp: COVAR(array1,array2)

Trong đó:

- Array1 : Bắt buộc phải có – Là Phạm vi ô thứ nhất chứa các số nguyên.
- Array2 : Bắt buộc phải có – Là Phạm vi ô thứ hai chứa các số nguyên.

Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích

Xét ví dụ

Bạn nhập vào excel các giá trị thực tế của bạn tương ứng với các tham số của hàm trong các ô excel, và ở ví dụ này là hai mảng dữ liệu với 10 giá trị khác nhau như trong hình:

Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích

Nhập công thức tại ô C8. Và kết quả tính của hàm nhận được là 1.36:

Excel - Hàm COVAR, Hàm trả về phương sai và trung bình tích


Vậy là bạn đã biết cách sử dụng hàm COVAR trong Excel rồi đó. Bạn cần lưu ý hàm COVAR khi tính toán phải có số điểm dữ liệu bằng nhau giữa hai mảng dữ liệu, và mỗi mảng dữ liệu này cũng không được là mảng trống để hàm có thể tính toán chính xác.


Trích nguồn : TMPhí

Recent Post